Zakres usług


Kancelaria Adwokacka Adwokata Tomasza Cioska świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, zarówno w formie stałej współpracy – obsługi prawnej, jak również jednorazowych zleceń, w zależności od potrzeb Klientów.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie wszystkich dziedzin prawa, w tym:

– prawa karnego, karnego skarbowego wykroczeń i karnego wykonawczego, m.in. prowadzenie obrony podejrzanego, oskarżonego oraz obwinionego w procesie karnym – na każdym etapie postępowania, w tym na etapie postępowania przygotowawczego; występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz oskarżyciela subsydiarnego; prowadzenie obrony skazanego na etapie postępowania wykonawczego (np. sprawy o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego); sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych (np. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski o wznowienie postępowania); reprezentowanie klientów w sprawach roszczeń o zapłatę odszkodowania za niesłuszne skazanie lub niesłuszne tymczasowe aresztowanie;

– prawa cywilnego, m.in. reprezentowanie klientów po stronie powodowej i pozwanej w sprawach o: zapłatę ( również w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym – tzw. „e-sąd”), ochronę dóbr osobistych, odszkodowanie i zadośćuczynienie (np. z tytułu wypadków komunikacyjnych), zasiedzenie;

– prawa rodzinnego i opiekuńczego, m.in reprezentowanie klientów w sprawach o: rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, alimenty (na rzecz dzieci oraz małżonka), pozbawienie, ograniczenie, powierzenie wykonywanie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku dorobkowego małżonków, ustalanie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną; przysposobienie, ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa;

– prawa spadkowego, m.in reprezentowanie klientów w sprawach o: zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, stwierdzenie niegodności dziedziczenia, stwierdzenie nieważności testamentu;

– prawa gospodarczego, m.in. reprezentowanie podmiotów gospodarczych (w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych) w postępowaniach sądowych; rejestracja spółek; windykacja wierzytelności podmiotów gospodarczych; stałe doradztwo prawne; sporządzanie i analiza projektów umów; udział w negocjacjach z kontrahentami klientów;

– prawa medycznego, m.in. reprezentowanie klientów (pacjentów, lekarzy oraz zorganizowanych podmiotów leczniczych) w sprawach o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu błędu w sztuce lekarskiej; prowadzenie obrony w postępowaniu karnym oraz dyscyplinarnym lekarzy w związku z błędem w sztuce lekarskiej;

– prawa administracyjnego, m.in. reprezentowanie klientów w toku postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej (np. sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych do organu wyższego rzędu oraz skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) oraz reprezentowanie klientów na etapie sądowoadministracyjnym (przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym);

– prawa pracy, m.in. reprezentowanie klientów (pracownika, pracodawcy, ubezpieczonego) w sprawach o: rozwiązanie oraz nawiązanie stosunku pracy, nierówne traktowanie w zatrudnieniu, tzw. mobbing; o wypłatę zaległych wynagrodzeń;

– prawa upadłościowego i naprawczego, w tym  również sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;

– prawa ubezpieczeń społecznych, m.in. reprezentowanie klientów przed organami rentowymi (ZUS, KRUS) w sprawach o: ustalenie prawa do renty lub emerytury, ustalenie prawa do emerytury za pracę w warunkach szczególnych, ustalenia praw do zasiłków; sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych (ZUS, KRUS) do Sądu Pracy oraz reprezentacja klientów na etapie postępowania sądowego;

– prawa budowlanego;

– prawa podatkowego;

– prawa własności intelektualnej;

– prawa międzynarodowego.

W ramach działalności kancelarii reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami polubownymi, organami ścigania, egzekucyjnymi i innymi organami władzy publicznej.

Klientom naszej kancelarii służymy również pomocą prawną na etapie przedsądowym. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy umowy, analizy, opinie prawne oraz pisma procesowe. Klientom pomagamy w mediacjach, negocjacjach z kontrahentami oraz opiniujemy projekty kontraktów.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych środków komunikacji na odległość, naszym Klientom oferujemy niezwłoczną pomoc prawną w nagłych wypadkach, również poza siedzibą Kancelarii oraz w dni wolne od pracy.

Prowadzona przez nas działalność obejmuje obszar całego kraju.

Komentarze są wyłączone.